Afrikaans

CAPFIN SA (EDMS.) BPK.BEPALINGS EN VOORWAARDES (NKRKV11812)

Hiermee die Bepalings en Voorwaardes van ’n Leningsooreenkoms (ingevolge artikel 93(2) van die Nasionale Kredietwet Nr. 34 van 2005 (“die Wet”) vir Capfin SA (Edms.) Bpk. (“Capfin”). Hierdie Bepalings en Voorwaardes vorm deel van en moet saamgelees word met die stemopname van die Voorooreenkomsverklaring en Kwotasie en Leningsooreenkoms. Enige verwysing na “ooreenkoms” hieronder sal die stemopname van die Voor-ooreenkomsverklaring en Kwotasie en Leningsooreenkoms saam met hierdie Bepalings en Voorwaardes beteken.

1. INLEIDING

1.1 CAPFIN is by die Nasionale Kredietreguleerder (NKR) geregistreer en onderskryf die Nasionale Kredietwet.

1.2 Indien u ’n klagte of beswaar wil indien, kan u die NKR by 0860 627 627, of CAPFIN by 087 354 0000 skakel.

1.3 Die ooreenkoms is gesluit sodra CAPFIN u aanbod aanvaar en u leningsaansoek goedkeur. Die toestaan van die lening berus ten volle op die diskresie van CAPFIN.

1.4 Enige wysiging aan die ooreenkoms sal slegs regsbindend word wanneer CAPFIN u skriftelik oor sodanige wysiging ingelig het.

2. AFBETALINGSKEDULE

Die afbetalingskedule aangeheg by hierdie Bepalings en Voorwaardes bevat die inligting rakende die leningsbedrag aanvaar en goedgekeur. Dit moet dus as deel van hierdie ooreenkoms gelees word.

3. RENTEKOERS EN GELDE

3.1 Die rentekoers is vasgestel (bly dieselfde) vir die volle duur van die ooreenkoms en rente word op die daaglikse balans bereken en maandeliks op die laaste dag van die maand gekapitaliseer (by die uitstaande balans van die lening gevoeg).

3.2 In die geval waar ’n agterstallige bedrag op die rekening ontstaan weens nie- of laat betalings, sal die rentekoers van toepassing op sodanige agterstallige bedrag nie die maksimum rentekoers van u lening ingevolge die Nasionale Kredietwet (NCA) oorskry nie.

3.3 Indien CAPFIN die rentekoers, die bedrag van diensgeld of koste van toepassing op u rekening, of die frekwensie of tydstip van betaling van ’n kredietfooi of -koste soos voorsiening voor gemaak is in die NCA, sou verander, sal CAPFIN u ten minste 5 werksdae voordat sodanige verandering geïmplementeer word, skriftelik daaroor inlig.

3.4 CAPFIN is daarop geregtig om (met of sonder kennisgewing aan u) afstand te doen van sy aanspraak op ’n gedeelte van enige aanvangsgelde betaalbaar ten opsigte van nuwe lenings aan sekere kategorieë van kliënte. (Sodanige kategorieë sal volgens CAPFIN se absolute en alleendiskresie bepaal word en kan bestaande kliënte insluit.) Enige sodanige afstanddoening deur CAPFIN van sy regte om die volle aanvangsgelde te vra, sal nie die aard van hierdie kredietooreenkoms verander of wysig nie.

4. VOOR-OOREENKOMS SE BEKENDMAKING

4.1 U is geregtig daarop om die sluiting van hierdie ooreenkoms met 5 werksdae uit te stel om die bepalings van die ooreenkoms te oorweeg.

4.2 Indien u binne bogenoemde 5 werksdae sou besluit om die voorgestelde ooreenkoms en die sluiting daarvan te aanvaar, sal dieselfde bepalings (en dieselfde of laer renkoers en koste) geld as wat gedurende u telefoongesprek met ons inbelsentrum bespreek is.

4.3 Rente sal gehef word vanaf die datum waarop die geld deur CAPFIN aan u uitbetaal word en nie vanaf die datum waarop u die aanbod in die telefoongesprek met ons inbelsentrum gemaak het om die leningsooreenkoms te sluit nie.

5.a TERUGBETALINGSBEPALINGS VIR DEBIETORDERS WAT ONDER DIE NAEDO-TERUGBETALINGSOPSIE TOEGESTAAN IS.

5.1 Sodra die leningsbedrag by u bankrekening inbetaal is, sal u verantwoordelik wees vir die terugbetaling van die totale bedrag soos in die ooreenkoms gestipuleer (die leningsbedrag saam met die rente en alle ander kostes soos administratiewe gelde).

5.2 U sal ’n debietorder magtig met betrekking tot enige bedrag betaalbaar ingevolge die ooreenkoms en u stem in tot die volgende:

5.2.1 CAPFIN sal ’n debietorder op u rekening plaas om u paaiement op die betaaldatum in te vorder, of op sodanige ander datum waarop u werkgewer u salaris inbetaal;

5.2.2 Waar u betaaldatum op die dag ná ’n vakansiedag val, sal CAPFIN die debietorder op die vorige werksdag invorder;

5.2.3 Waar u betaaldatum op die laaste dag van die maand val, sal CAPFIN die debietorder op die vorige dag van daardie maand invorder;

5.2.4 Waar u betaaldatum op die eerste dag van die maand val, sal CAPFIN die debietorder op die 30ste van die vorige maand invorder;

5.2.5 Opdragte vir betaling in Desember kan reeds op die Vrydag voor die 14de Desember teen u rekening gedebiteer word, tensy anders ooreengekom deur die partye;

5.2.6 NEEM ASSEBLIEF KENNIS dat waar enige van hierdie paaiemente op ’n naweek, Maandag of openbare vakansiedag betaalbaar is, CAPFIN die debietorder op die vorige werksdag sal invorder;

5.2.7 Die verwysing op u bankstaat vir alle CAPFIN-debietorders sal CAPFIN wees;

5.2.8 Indien die balans in u rekening onvoldoende is om die paaiement af te trek, sal CAPFIN daarop geregtig wees om u rekening na te gaan en instruksie te gee vir betaling so gou as voldoende geld in u rekening beskikbaar is.

5.3 Indien u rekening agterstallig sou raak, sal u ’n debietorder magtig vir enige bedrag betaalbaar ingevolge die ooreeenkoms. U stem voorts in tot die volgende bykomende bepalings:

5.3.1 Waar u betaaldatum tussen die 2de en die 14de van die maand val, sal CAPFIN die debietorder op die 25ste van die vorige maand invorder;

5.3.2 Waar u betaaldatum op die 15de, 23ste of 24ste val, sal CAPFIN die debietorder op die vorige werksdag invorder;

5.3.3 Waar u betaaldatum tussen die 25ste en die 1ste val, sal CAPFIN die debietorder op die 23ste van die maand invorder;

5.3.4 Opdragte vir betaling in Desember kan reeds op die Vrydag wat op die 4de Desember volg teen u rekening gedebiteer word, tensy anders ooreengekom deur die partye;

5.3.5 NEEM ASSBELIEF KENNIS dat waar enige van hierdie debietorderdatums op ’n naweek, Maandag of openbare vakansiedag val, CAPFIN die debietorder op die vorige werksdag sal invorder.

5.4 Van u word verwag om die volle kontraktuele bedrag in maandelikse paaiemente oor die tydperk en op die betaaldatum in die ooreenkoms gespesifiseer per debietorder te betaal. Indien daar probleme met die debietorder sou ontstaan, rus die onus op u om
alternatiewe reëlings vir betaling voor die paaiementsbetaaldatum te tref om boeterentes of regskoste op die rekening te voorkom.

5.b TERUGBETALINGSBEPALINGS VIR DEBIETORDERS WAT ONDER DIE DEBICHECK-TERUGBETALINGSOPSIE TOEGESTAAN IS.

5.1 Sodra die leningsbedrag in jou rekening betaal is, sal jy vir die terugbetaling van die volle bedrag, soos in die ooreenkoms gestipuleer, aanspreeklik wees (dit wil sê die leningsbedrag plus rente en enige ander kostes, soos byvoorbeeld administratiewe kostes).

5.2 Jy sal ’n debietorder met betrekking tot enige betaalbare bedrag onder die ooreenkoms voorsien en jy stem tot die volgende in:

5.2.1 CAPFIN sal ’n debietorder op jou rekening hef om jou paaiemente op die afbetalingsdatum in te vorder, of op die datum waarop jou werkgewer jou salaris inbetaal.

5.2.2 LET ASSEBLIEF OP dat, indien enige van dié datums op ’n naweek of ’n openbare vakansiedag val, CAPFIN die debietorder op die voorafgaande werkdag sal hef.

5.2.3 Die verwysing vir alle CAPFIN-debietorders op jou bankstaat sal CAPFIN wees.

5.2.4 Indien onvoldoende fondse beskikbaar is om jou paaiement te verhaal, sal CAPFIN geregtig wees om jou rekening na te gaan en opdrag te gee vir betaling sodra voldoende fondse in jou rekening beskikbaar is.

5.2.5 Alle maandelikse paaiemente en enige betaalreëlings sal van die bankbesonderhede wat pas goedgekeur en bevestig is, afgetrek word. Dit beteken dat, indien die bankbesonderhede wat voorsien is nie geldig is of nie deur jou goedgekeur is nie, CAPFIN geregtig sal wees om enige bestaande, geldige bankrekening te debiteer.

5.2.6 Indien jou rekening agterstallig raak, sal CAPFIN geregtig wees om ’n addisionele bedrag van tot een-en-’n-half keer die ooreengekome afbetalingsbedrag in te vorder. Hierdie bedrag is bykomend tot die maandelikse afbetalingsbedrag.

5.3 Daar word van jou verwag om die volle kontraktuele bedrag teen die betaaldatum in maandelikse paaiemente via ’n debietorder gedurende die tydperk wat in die ooreenkoms gespesifiseer is, terug te betaal. Indien daar ’n probleem met die debietorder is, is die onus op jou om alternatiewe betaalreëlings te tref voor die afbetalingsdatum ten einde strafrente of regskostes op die rekening te vermy.

6. CAPFIN SE REG OM DIE OOREENKOMS TE BEËINDIG

In die geval dat u in gebreke bly om enige betaling stiptelik te doen, stem u in dat CAPFIN die hele bedrag wat u ingevolge die ooreenkoms skuld, onmiddellik van u mag eis en verhaal. (Dit sluit sonder beperkings geleende bedrae, agterstallige rente en enige ander gelde in wat met die uitstaande leningsbedrag verband hou.) In so ’n geval kan
CAPFIN die ooreenkoms afdwing deur die volgende stappe te doen:

6.1 CAPFIN kan u skriftelik of per SMS laat weet dat u betaling agterstallig is en voorstel dat u die ooreenkoms na ’n skuldberader, alternatiewe geskilbeslegtigingsagent, verbruikershof of die betrokke ombud met jurisdiksie verwys met die oog op die beslegtiging van enige geskil oor die ooreenkoms, of om oor ’n plan ooreen te kom om die agterstallige bedrae te vereffen.

6.2 Indien u betaling vir ten minste 20 werksdae agterstallig is en ten minste 10 werksdae verloop het vandat CAPFIN ’n kennisgewing soos in klousule 6 aan u gestuur het, en u nog nie op die kennisgewing gereageer het nie, of gereageer het deur CAPFIN se bewerings en voorstelle te verwerp, mag CAPFIN ’n hof nader vir ’n bevel om die ooreenkoms af te dwing.

6.3 U kan enige tyd voordat CAPFIN die ooreenkoms gekanselleer het u wanbetaling regstel deur alle uitstaande bedrae aan CAPFIN te betaal, saam met CAPFIN se toegelate wanbetalingskostes en redelike koste vir die afdwinging van die ooreenkoms tot op die tydstip dat u u wanbetaling reggestel het.

7. REKENINGSTATE

U stem in om ’n kwartaallikse rekeningstaat te ontvang wat per gewone pos of per e-pos aan die pos- of e-posadres gestuur sal word wat u in hierdie ooreenkoms verskaf het. CAPFIN sal op u versoek ’n staat verskaf wat al die kostes gehef, alle betalings gemaak en die uitstaande balans aantoon.

8. VROEË AFLOSSING

8.1 U stem in tot die volgende:

8.1.1 Om CAPFIN persoonlik te kontak om ’n skikkingskwotasie te kry in die geval dat u u lening voor die einde van die vasgestelde termyn wil vereffen.

8.2 U is daarop geregtig om hierdie ooreenkoms enige tyd te beëindig deur die uitstaande leningsbalans voor skedule te betaal, met of sonder kennisgewing daaroor vooraf aan CAPFIN . Die bedrag wat vereis word om die leningsrekening te vereffen is die totaal van die onbetaalde balans van die hoofskuld en die onbetaalde rentekoste en ander gelde en kostes betaalbaar tot op die vereffeningsdatum.

8.3 U sal net ’n pro rata-deel van die
rente vir die tyd wat u die geld gehad het betaal indien u die leningsbedrag
voor skedule terugbetaal.

8.4 Nieteenstaande ontvangs van ’n skikkingsbedrag/waarde van CAPFIN, bly u verantwoordelik daarvoor om seker te maak dat alle bedrae deur u betaalbaar aan CAPFIN (insluitend sonder beperking, renteheffings en administratiewe kostes) ten volle vereffen is.

9. NIENAKOMING VAN LENINGSOOREENKOMS

Indien u nie streng by die reëls soos in hierdie ooreenkoms uiteengesit is hou nie, u insolvent raak, gesekwestreer word, enige onwaar verklarings of voorstellings maak, in gebreke bly om enige inligting bekend te maak wat belangrik en van toepassing op die leningsaansoek is, of enigiets doen wat die regte van CAPFIN in gevaar kan stel, mag CAPFIN, sonder benadeling van enige ander reg wat CAPFIN mag toekom, die vereffening van die volle uitstaande bedrag van u eis. Laasgenoemde sluit sonder beperking die leningsbedrag in, asook agterstallige rente of enige ander gelde geskuld
ingevolge die uitstaande leningsbedrag. In hierdie geval sal die prosedure en stappe soos in 6 hierbo uiteengesit, geld.

10. JURISDIKSIE

Ingevolge artikel 45 van die Landdroshofwet, 32 van 1944, stem u hiermee in dat CAPFIN enige regsprosedures wat met hierdie ooreenkoms of u rekening verband hou, in die Landdroshof kan instel. U stem in dat CAPFIN regsoptrede in enige Landdroshof kan instel wat ingevolge artikel 28 van die Landdroshofwet jurisdiksie oor u het. Indien CAPFIN hof toe moet gaan oor enige rede wat met hierdie ooreenkoms verband hou, sal u self in die Landdroshof moet verskyn. Ons kan egter verkies om optrede teen u in te stel in enige hof met die nodige jurisdiksie.

11. ADMINISTRASIE- EN INVORDERINGSKOSTE IN GEVAL VAN WANBETALING

11.1 Indien u agterstallig raak met u maandelikse paaiemente en CAPFIN stappe sou doen om die ooreenkoms ingevolge die Wet af te dwing, sal u aanspreeklik wees vir alle
wanbetaling-administrasie- en invorderingskostes aangegaan deur CAPFIN, of sy aangestelde invorderingsagent. Dit kan invorderingskommissies insluit, asook
prokureurskoste en sodanige ander redelike uitgawes aangegaan deur CAPFIN of sy
aangestelde invorderingagent in die proses om hierdie ooreenkoms af te dwing (soos telefoonoproepe en briewe aan u), onderhewig aan die bepalings van die Wet.

11.2 Nóg CAPFIN, nóg sy aangestelde invorderingsagent sal probeer om enige kostebedrag bokant die koste toegelaat ingevolge wetgewing, naamlik die Landdroshofwet Nr. 32 van 1944, die Hoogeregshofwet Nr. 59 van 1959 of die Skuldinvorderaarswet Nr. 114 van 1998, in te vorder.

12. ADRESSE

12.1 U kies die adres soos in die ooreenkoms vervat as die adres waar u diens- of regsdokumente en kennisgewings wil ontvang.

12.2 In die geval dat u adres verander, is u verantwoordelik daarvoor dat CAPFIN so gou moontlik skriftelik of per telefoon oor die nuwe adres ingelig word.

12.3 CAPFIN se gekose adres en kontakbesonderhede vir alle doeleindes van hierdie ooreenkoms is soos volg:
telefoonnommer 087 354 0000 of SMS “CASH” na 43679; posadres Posbus 6507,
Parow-Oos, 7501; straatadres Industriestraat 1, Kuilsrivier, 7580.

13. SERTIFIKAAT

’n Sertifikaat onderteken deur ’n CAPFIN-bestuurder (wat nie nodig sal hê om bewyse van sy aanstelling te verskaf nie) sal voldoende bewys wees van die uitstaande balans van die lening en enige ander bepalings van die lening, tensy die teendeel bewys kan word.


14. SEDERING

CAPFIN behou die reg voor om te enige tyd en sonder kennisgewing aan u, enige of al sy regte ingevolge die ooreenkoms en/of eise teen jou aan ’n derde party, gekies deur CAPFIN, te sedeer. By aanvaarding van hierdie ooreenkoms, stem u onherroeplik en onvoorwaardelik in tot sodanige oordrag/sedering.

15. VOLLE OOREENKOMS

Die bepalings van hierdie ooreenkoms is die volledige en allesomvattende bepalings van die ooreenkoms tussen u en CAPFIN. Daar is geen addisionele ongeskrewe of geïmpliseerde bepalings en voorwaardes nie, tensy wysigings ná wedersydse instemming en ’n ooreenkoms ingevolge 1.4 hierbo, aangebring word.

16. BEMARKINGSOPSIE

Wanneer u aansoek doen vir ’n lening van CAPFIN, is u geregtig om te versoek om van enige van die volgende uitgesluit te word:

16.1 Telefoonbemarkingsveldtogte onderneem deur of namens CAPFIN;

16.2 Bemarking- en kliëntelyste wat deur CAPFIN verkoop of versprei word, anders as dit wat deur wetgewing vereis word;

16.3 Enige massaverspreiding van e-posse of SMS-boodskappe.

U sal as deel van die aansoekproses versoek word om hierdie reg uit te oefen. Die opsie wat u kies, sal op die betalingskedule verskyn wat by hierdie ooreenkoms aangeheg is. U kan CAPFIN enige tyd kontak en versoek om die opsies wat u gekies het, te verander.

17. INSTEMMING RAKENDE PERSOONLIKE INLIGTING

17.1 U stem in tot:

17.1.1 Die verwerking van u persoonlike inligting (“PI”) deur Capfin, Pepkor-maatskappygroep, maatskappye in die Pepkor-groep en enige van hul bedryfsarms, kommersiële vennote, agente en subkontrakteurs (wat buite Suid-Afrika mag wees), op voorwaarde dat hulle sodanige inligting as vertroulik hanteer;

17.1.2 Die insameling van u PI van enige ander bronne om by te voeg by die PI wat CAPFIN oor u het;

17.1.3 Die gebruik van u PI deur die Capfin, Pepkor-maatskappygroep en hul kommersiële vennote en kommunikasie met u oor produkte, dienste, navorsing en spesiale aanbiedinge wat van belang of waarde vir u kan wees (bemarking).

17.2 Indien u versoek om uitgesluit te word van regstreekse bemarkingsveldtogte moet u CAPFIN hieroor skriftelik inlig of ’n blokkering aanbring op die relevante registrasiemeganisme wat CAPFIN dan ingevolge wetgewing verplig is om in ag te neem. CAPFIN sal geen koste hef om hierdie versoek op sy stelsels te verander of by te werk nie. CAPFIN sal ook so gou as wat redelik moontlik is, gehoor gee aan enige veranderinge deur u versoek.

18. KREDIETNAVRAE/ONDERSOEK EN VERSLAGDOENING

18.1 U stem in dat CAPFIN ’n kredietondersoek oor u doen en bevestiging by enige kredietburo, kredietverskaffer of derdeparty oor u besonderhede kry. U stem voorts in dat u PI en die manier waarop u u rekening hanteer, verskaf mag word aan:

a) kredietrisikobestuursdienste (insluitende kredietburo’s; en/of

b) misdaadvoorkomingsagentskappe.

18.2 CAPFIN kan u PI en inligting oor u leningsaansoek, die moontlike beëindiging en nienakoming van hierdie bepalings en voorwaardes aan die volgende kredietburo’s oordra of met hulle deel:

19. U REGTE

19.1 Ingevolge die NKW het u die reg om:

a) ’n Kredietburo te kontak;

b) U kredietrekord aan te vra;

c) Verkeerde of onakkurate inligting wat ’n kredietburo het, te laat regstel;

d) ’n Klagte deur middel van ’n alternatiewe geskilbeslegtigingsmeganisme op te los, of om ’n klagte by die NKR in te dien, of ’n aansoek te rig aan die Nasionale Verbruikerstribunaal (“die Tribunaal”);

e) By ’n skuldberader aansoek te doen dat u skuld ingevolge die NKW as te groot verklaar word en u skuldverpligtinge herskeduleer word.

19.2 Die kontakbesonderhede van die NKR en die Tribunaal is soos volg:

NKR

T: 0860 627 627

F: 011-805 4905

E-pos: complaints@ncr.org.za

Webtuiste: www.ncr.org.za

Nasionale
Verbruikerstribunaal

T: 012-683 8140

F: 012-663 5693

Webtuiste: www.thenct.org.za


VERKLARING EN MAGTIGING DEUR AANSOEKER

Ek, die aansoeker verklaar en stem in dat:

Die inligting wat ek verskaf het vir die doeleiendes van die sluit van hierdie ooreenkoms waar en korrek is;

Ek nie enige verdere krediet geneem het bo en behalwe die wat reeds aan my toegestaan was op die tydstip dat ek vir hierdie lening van CAPFIN aansoek gedoen het nie.

CAPFIN uitstaande bedrae wat verband hou met my vorige lenings wat nie ten volle terugbetaal is nie, by my nuwe lening se balans kan voeg en die maandelikse terugbetalings op my nuwe lening ooreenkomstig die nuwe balans op my rekening kan aanpas.

Waar paaiemente van my bankrekening afgetrek word, ek nie die betrokke bankrekening mag sluit tensy ek CAPFIN daarvan in kennis gestel het en CAPFIN daartoe ingestem het nie. Ek sal voorts seker maak dat paaiemente van my salaris afgetrek en by die betrokke leningsrekening inbetaal word totdat die lening (sowel as alle administratiewe kostes en rente) ten volle terugbetaal is.

Kennis ingevolge Artikel 72(l) van die Nasionale Kredietwet aan my gegee kan word deur middel van ’n SMS;

Ek CAPFIN persoonlik sal kontak om ’n skikkingskwotasie te kry in die geval dat ek my lening voor die einde van sy termyn wil terugbetaal. Ek neem kennis dat ’n derde party nie my lening namens my kan aflos nie.

Deur hierdie ooreenkoms te aanvaar gee ek toestemming aan CAPFIN om:

- Enigiemand te kontak om na te gaan of die inligting wat ek verskaf het vir die doeleindes van die sluit vanhierdie ooreenkoms korrek is;

- Besonderhede van enige party te bekom oor my finansiële posisie en bankbesonderhede, insluitende my kredietrekord en afbetalingsgeskiedenis;

- Inligting oor hierdie lening aan enige party te gee, insluitend enige kredietburo of die Nasionale Leningsregister;

- My kredietrekord en afbetalingsgeskiedenis aan ’n derde party bekend te maak.

My PI in die volgende gevalle bekend te maak:

- Waar CAPFIN ingevolge die reg verplig is om dit te doen;

- Waar dit in openbare belang is om my PI openbaar te maak;

- Waar openbaarmaking op my versoek of met my skriftelike toestemming gedoen word.