Sesotho

CAPFIN SA (PTY) LTD. DITLHOKO LE DIPEHELO (NCRCP11812)

Molao wa Mekitlane Nmr. 34 wa 2005 (“Molao”)bakeng sa Capfin SA Pty Ltd (“Capfin”). Ditlhoko le Dipehelo di theha karolo mme di tlameha ho balwa mmoho le Setatemente sa Pele ho Tumellano le Khoteishene le Tumellano ya Kadimo. Polelo efe kapa efe ya ”tumelllano” e boletsweng ka tlase mona e tla bolela Setatemente sa peleho tumellano le Mona o tekelwa Ditlhoko le Dipehelo tsa Tumellano ya Kadimo (ho latela karolo ya 93(2) ya Khoteishene le Tumellano ya Kadimo mmoho le Ditlhoko le Dipehelo tsena.

1. SELELEKELA

1.1 CAPFIN e ngodisitswe ho Molaodi wa Naha wa Mekitlana (-NCR-) mme e ikarabella tlasa Molao wa Naha wa Mekitlana.

1.2 Haeba o batla ho hlahlela tletlebo o ka ikopanya le NCR ho 0860 627 627 kapa CAPFIN ho 087 354 0000.

1.3 Tumellano e fihlellwa hang ha CAPFIN e amohela phano ya hao mme e fana ka tumelo bakeng sa kopo ya hao. Phano ya kadimo e boikgethelong ba CAPFIN ka ho phethahala.

1.4 Sehlomathiso sefe kapa sefe se entsweng tumellanong se tla tlama ka molao feela hang ha CAPFIN e o tsebisitse ka sehlomathiso se jwalo.

2. TLHOPHISO YA DITEFELLO

Tlhophiso ya ditefello e hoketsweng ho Ditlhoko le Dipehelo tsena e teka tlhahisoleseding e amanang le tjhelete ya kadimo e amohetsweng mme e tlameha ho balwa jwalo ka karolo ya tumellano ena.

3. SEKGAHLA SA TSWALA LE DITEFELLO

3.1 Sekgahla sa tswala se tsitsisitswe bakeng sa botelele ba nako ba tumellano mme se sebetswa hodima balanse ya letsatsi le letsatsi le ho kopanyeletswa mokitlaneng wa sehlooho kgwedi le kgwedi (ho kopanyeletswa balanseng ya kadimo) letsatsing la bofelo la kgwedi. tjhelete e salletseng morao e be teng akhaontong ya hao ka lebaka la ho se etse
tefo kapa tefo e morao nakong, sekgahla sa tswala se tla sebetsa bakeng as tjhelete e jwalo e saletseng morao se ke ke sa feta moedi o hodimodimo wa sekgahla sa tswala se sebetsang bakeng sa tumellano ya hao tlasa NCA.

3.2 Haeba ho etsahala hore

3.3 Haeba CAPFIN e fetola sekgahla sa tswala, tjhelete kapa ditefello kapa ditefiso tse lefiswang akhaontong ya hao kapa bokgafetsa kapa nako ya tefo ya tefiso ya mokitlane kapa tefiso jwalo kaha e fanwe ho NCA, CAPFIN e tla o tsebisa ka mongolo ka tsela ya SMS mabapi le diphetoho bonyane matsatsi a 5 a
kgwebo pele phetoho e jwalo e ka kenngwa tshebetsong.

3.4 CAPFIN e na le tokelo (ka ho o tsebisa kapa ntle le ho o tsebisa) ya ho nyahlatsa tshwanelo ya yona ho karolo efe kapa efe ya ditefiso tsa qalo tse lokelehang mme tse tshwanelang ho lefuwa bakeng sa dikadimo tse ntjha ha ho fanwa ka dikadimo tse ntjha ho mekgahlelo e itseng ya bareki (jwalo ka mekgahlelo e fumanweng ke CAPFIN ka boikgethelo ba yona e le nngwe ka ho phethahala e ka kenyeletsang bareki ba se ntse ba le teng).

Nyahlatso efe kapa efe e jwalo ke CAPFIN ya ditokelo tsa yona tsa ho lefisa ditefiso tsa qalo tse feletseng e ke ke ya fetola kapa

ya hlomathisa sebopeho sa tumellano ena ya mokitlane

4. BOIKANO BA PELE HO TUMELLANO

4.1 O na le tokelo ya ho diehisa ho phethela tumellano ena ka matsatsi a 5 a kgwebo e le ho sekaseka dipehelo tsa tumellano.

4.2 Haeba o kgetha, nakong ya matsatsi a 5 a kgwebo a boletsweng ka hodimo mona, ho phethela tumellano e rerilweng, tumellano e tla ba dipehelong tse tshwanang (le ka sekgahla sa tswala kapa ka tlase ho sona le tjeo) jwalo kaha e tshohlilwe nakong ya mohala wa hao le setsi sa rona sa mehala.

4.3 Tswala e tla lefiswa ho tloha letsatsing leo tjhelete e lefilweng ho wena ka lona ke CAPFIN mme e seng ho tloha letsatsing leo o tekileng tlhahiso ya hao tumellanong ya kadimo puisanong ya mohala le setsi sa rona sa mehala.

5a. DIPEHELO TSA TEFO BAKENG SA DIDEBITI OTARA TSE FANWENG TLASA KGETHO YA TEFO YA NAEDO.

5.1 Hang ha tjhelete ya kadimo e lefilwe akhaontong ya hao ya banka, o tla jara boikarabello ba ho lefa kakaretso ya tjhelete e boletsweng tumellanong (e leng tjhelete ya kadimo mmoho le tswala le ditefiso tse ding tsohle tse jwalo ka ditjeo tsa tsamaiso).

5.2 O tla fana ka debite otara bakeng sa tjhelete efe kapa efe e lefuwang tlasa tumellano mme o dumela dintho tse latelang:-

5.2.1 CAPFIN e tla etsa debite otara akhaontong y ahao ho fumana diinstolemente tsa hao ka letsatsi la tefo la instolemente kapa ka letsatsi leo mohiri wa hao a lefang moputso wa hao;

5.2.2 Moo mohla wa instolemente ya hao o leng letsatsing le hlahlamang letsatsi la phomolo la setjhaba, CAPFIN e tla etsa debite otara ka letsatsi la kgwebo le etellang pele;

5.2.3 Moo mohla wa instolemente ya hao o leng letsatsing la ho qetela la kgwedi, CAPFIN e tla etsa debite otara ka letsatsi la kgwebo le etellang pele la kgwedi;

5.2.4 Moo mohla wa instolemente ya hao o leng letsatsing la-1 la kgwedi, CAPFIN e tla etsa debite otara ka la-30 la kgwedi e fedileng;

5.2.5 Ditaelo tsa tefo e lokelang ho lefuwa ka Tshitwe e ka lefuwa kgahlanong le wena akhaontong ya hao ka la 1:Labohlano le etellang pele la-14 la Tshitwe. ntle le moo ho dumellanweng ka tsela e fapaneng ke mahlakore; kapa efe ya diinstolemente tsena di lokelang ho lefuwa mafelong a beke, Mantaha kapa letsatsing la phomolo la setjhaba, CAPFIN e tla etsa debite otara ka letsatsi la kgwebo le etellang pele;

5.2.6 KA KOPO LEMOHA moo efe

5.2.7 Referense e tla ba setatementeng sa hao sa banka bakeng sa didebite otara tsohle tsa CAPFIN e tla ba CAPFIN:

5.2.8 Haeba ho na le tjhelete e lekaneng e fumanehang ho ka hula instolemente ya hao, CAPFIN e tla ba le tokelo ya ho sala morao akhaonto ya hao le ho teka taelo bakeng sa tefo kapele ka moo tjhelete e lekaneng e ka fumanehang akhaontong ya hao.

5.3 Haeba akhaonto ya hao e ka salla morao ditefellong o tla fana ka debite otara bakeng sa tjhelete efe kapa efe e lefuwang tlasa tumellano mme o dumela dintho tse latelang tsa tlatsetso:

5.3.1 Moo mohla wa instolemente ya hao o leng dipakeng tsa la-2 ho fihlaho la-4, CAPFIN e tla etsa debite otara ka la-25 la kgwedi e fedileng;

5.3.2 Moo instolemente ya hao e hulwang ka la-15, la-23, la-24, CAPFIN e tla etsa debite otara letsatsing la kgwebo le etellang pele; instolemente ya hao le leng dipakeng tsa la-25 le la-1, CAPFIN e tla etsa

5.3.3 Moo letsatsi la debite otara ka la-23 la kgwedi;

5.3.4 Ditaelo tsa tefo e lokelang ho lefuwa ka Tshitwe e ka lefuwa kgahlanong le wena akhaontong ya hao ka Labohlano le latelang la-4 Tshitwe ntle le moo ho dumellanweng ka tsela e fapaneng ke mahlakore.

5.3.5 KA KOPO LEMOHA ha efe kapa efe ya didebite otara tsena di etswa mafelong a beke, Mantaha kapa letsatsing la phomolo la setjhaba. CAPFIN e tla

etsa debite otara letsatsing la kgwebo le etellang pele.

5.4 O lebeletswe ho lefa tjhelete e feletseng ya konteraka ka diinstolemente tsa kgwedi le kgwedi ka debite otara bakeng sa nako e boletsweng tumellanong ka letsatsi le behilweng. Haeba ho ho ka ba le bothata ka debite otara. ke boikarabello ba hao hore o etse ditlhophiso tse fapaneng bakeng sa tefo pele ho letsatsi la tefo ho thibela tswala ya kotlo kapa ditjeo tsa molao tse lefiswang akhaontong.

5b. DIPEHELO TSE TEFO BAKENG SA DIDEBITI OTARA TSE FANWENG TLASA KGETHO YA TEFO YA DEBICHECK.

5.1 Hang ha tjhelete ya kadimo e se e lefilwe akhaontong ya banka, o tla ba le boikarabelo ba ho lefa tjhelete e felletseng jwaloka ha e hlalositswe tumellanong (e leng tjhelete ya kadimo mmoho le tswala le ditefiso tsohle tse ding tse kang ditjeho tsa tsamaiso).

5.2 O tla fana ka debiti otara mabapi le tjhelete efe kapa efe e lokelang ho lefshwa ka tlasa tumellano mme o dumela tse latelang:

5.2.1 CAPFIN e tla bula debiti otara akhaontong ya hao bakeng sa ho bokella diinstolemente ka letsatsi la diinstolemente kapa ka letsatsi le leng leo ka lona mohiri wa hao a ka kenyang moputso wa hao ka lona;

5.2.2 KA KOPO LEMOHA hore moo dife kapa dife tsa diinstolemente tsena di lokelang ho lefshwa e le mafelo a beke kapa letsatsi la phomolo ya setjhaba, CAPFIN e ka hula debiti otara letsatsing la kgwebo le tlang pele ho leo;

5.2.3 Referense e hlahang ho ditatemente tsa hao tsa banka bakeng sa didebiti otara tsohle tsa CAPFIN e tla ba CAPFIN;

5.2.4 Ebang ho ena le ditjhelete tse sa lekanang bakeng sa ho hulwa ha instolemente ya hao, CAPFIN e tla ba le tokelo ya ho sala akhaonto ya hao morao mme e fane ka taelo bakeng sa kgulo ya tefo hanghang ha tjhelete e lekaneng e eba teng ka hara akhaonto ya hao;

5.2.5 Diinstolemente tsohle tsa kgwedi le kgwedi le ditlhophiso dife kapa dife tsa tefo di tla hulwa akhaontong e nang le dintlha tsa banka tse sa tswa ananelwa le ho netefatswa haufinyane. Sena se bolela hore ha ho ka etsahala hore dintlha tse fanweng tsa banka ha di sa sebetsa kapa ha di a dumellwa ke wena, CAPFIN e tla ba le tokelo ya ho hula tjhelete akhaontong efe kapa efe e teng e sebetsang ya banka.

5.2.6 Ebang akhaonto ya hao e ka salla morao ka ditefo, CAPFIN e tla ba le tokelo ya ho hula tjhelete e eketsehileng ho fihlella ho makgetlo a nngwe le halofo a instolemente eo ho dumellanweng ka yona.

Tjhelete ena e kopanngwa le tjhelete ya instolemente ya kgwedi le kgwedi.

5.3 O lebelletswe ho lefa tjhelete e felletseng ya konteraka ka diinstolemente tsa kgwedi le kgwedi ka debiti otara ka nako e hlalositsweng ho tumellano ka letsatsi le lokelang. Ebang ho ena le bothata ka debiti otara, boikarabelo ke ba hao ho etsa ditlhophiso tse ding tsa tefo pele ho letsatsi leo instolemente e lefshwang ka lona ho thibela tswala ya dikotlo kapa ditjeho tsa molao tse tlang ho lefiswa akhaonto eo.


6. TOKELO YA CAPFIN YA HO FEDISA TUMELLANO

Haeba o etsa tefo ka nako, o dumela hore CAPFIN e ka etsa tleleime ya hanghang ya tjhelete yohle eo o e kolotang ho latela tumellano e tswang ho wena e kenyeletsang, ntle le moedi, ditjhelete tsa kadimo, tswala e saletseng morao le ditjhelete tse ding tseo o di kolotang tjheleteng e saletseng ya mokitlane). Maemong ana. CAPFIN e ka phethisa tumellano ka ho nka mehato e latelang:

6.1 CAPFIN e ka o eletsa ka mongolo kapa ka tsela ya SMS hore o saletse morao ditefellong mme e hlahise hore o fetisetse tumellano ho moeletsi wa dikoloto, leqosa la tharollo ya dikgohlano, lekgotla la bareki kapa monamodi ya nang le matla a boahlodi e le ho rarolla kgohlano efe kapa efe tlasa tumellano kapa ho dumela ho kgemisa ditefello le dinako.

6.2 Haeba o saletse morao ka ditefello nako ya bonyane matsatsi a 20 mme matsatsi a bonyane 10 a fetile haesale CAPFIN e o romela tsebiso jwalo kaha ho boletswe ho 6 mme o sa arabela tsebiso eo, kapa haeba o arabetse ka ho hana ditlhahiso tsa CAPFIN. CAPFIN e ka nna ya ya lekgotlengl a molao ho phethisa tumellano ena.

6.3 Ka nako efe kapa efe pele CAPFIN e hlakola tumellano, o ka etsa tefello ya hao e saletseng morao ka ho lefa CAPFIN ditjhelete tsohle tse lokelang ho lefuwa, mmoho le ditefiso tse dumeletsweng tsa tlwaelo tsa CAPFlN le ditjeo tse amohelehang tsa ho phethisa tumellano ho fihlela ka nako eo o etsang ditefello tsa hao tse saletseng morao.

7. DITATEMENTE

O dumela ho fumana setatemente sa kotara e nngwe le e nngwe ya selemo sa akhaonto se tla nehelanwa ho wena ka poso ya tlwaelo kapa imeile atereseing e boletsweng ya poso kapa ya imeile tseo o di faneng tumellanong ena. CAPFIN, ka kopo ya hao, e tla o fa setatemente se tekang ditefello tsohle tse lefiswang, ditefello tsohle tse entsweng le balanse e saletseng.

8. TEFO E FELETSENG YA PELE HO NAKO

8.1 O dumela dintho tse latelang:

8.1.1 Ho ikopanya le CAPFIN ka seqo ho fumana khoteishene ya tefo e feletseng haeba o batla ho lefa kadimo ya hao ka botlalo pele nako ya yona e fihla pheletsong. O ananela hore ha ho motho wa boraro ya tla dumellwa ho lefa kadimo ya hao lebitsong la hao.

8.2 O na le tokelo ya ho fedisa tumellano ena ka nako efe kapa efe ka ho lefa balanse e saletseng ya kadimo pele ho njako e behilweng ka nako efe kapa efe, ka ho fana ka tsebiso kapa ntle le ho fana ka tsebiso ho CAPFIN. Tjhelete e hlokehang ho lefa tjhelete ya kadimo ke kakaretso ya balanse e sa lefuwang yohle ya sekoloto sa sehlooho le
ditefello tsa tswala tse sa lefellwang le ditefiso tse ding le ditefiso ho fihlela ka letsatsi la tefo e feletseng ya kadimo.

8.3 O tla lefa feela karolo e lekalekantsweng ya tswala bakeng sa nako eo o bileng le tjhelete ena ka yona haeba o lefa tjhelete ya kadimo pele ho nako e hlophisitsweng.

8.4 Leha o fumane boleng ba tjhelete ya tefo e feletseng ho tswa ho CAPFIN, o dutse o ikarabella bakeng sa ho netefatsa hore ditjhelete tsohle tse lokelang ho lefuwa ho CAPFIN ke wena (ho kenyeletswa, le ntle le moedi, diphetoho tsa tswala le ditjeo tsa tsamaiso) di lefilwe ka botlalo.

9. HO SALLA MORAO TEFELLONG YTUMELLANO YA KADIMO

Haeba o sa ikamahanye ka botlalo le melawana e tekilweng tumellanong ena, o etsa ketso efe kapa efe e bontshang ho imelwa ke dikoloto, o phethiswa ka molao, o etsa dipolelo kapa o bolela ditaba dife kapa dife tse seng nnete, o hloleha ho hlahisa tlhahisoleseding efe kapa efe e lokelehang bakeng sa kopo ya kadimo

kapa o etsa letho le ka behang kotsing ditokelo tsa CAPFIN, CAPFIN e ka nna ya, ntle le ho beha kotsing efe kapa efe ya ditokelo tseo CAPFIN e nang le tsona, e ka etsa kopo bakeng sa tjhelete yohle e saletseng morao e kenyeletsang, ntlle e moedi, tjhelete ya kadimo, tswala e saletseng morao kapa ditjhelete dife kapa dife tse kolotwang hodima tjhelete ena ya kadimo. Maemong ana mehato ya tsamaiso e tekilweng ho 6 ka hodimo mona e tla sebetsa.

10.MATLA A BOAHLODI A MOLAO

ho latela karolo ya 45 ya Molao wa Naha wa Dikoloto 32 wa 45 wa Makgotla a Maseterata, Molao 34 wa 2005) o dumela mona hore CAPFIN e ka hlahlela dikgato dife kapa dife tsa molao tse mabapi le tumellano ena kapa akhaontong ya hao, Lekgotleng la Maseterata. O dumela hore re ka nka kgato Lekgotleng la Maseterata lefe kapa lefe, leo, ho latela karolo ya 28 ya Molao wa Makgotla a Maseterata,e na le matla a boahlodi hodima hao. Haeba re lokela ho ya lekgotleng ka lebaka lefe kapa lefe le amanang le tumellano ena, o tla lokela ho hlaha Lekgotleng la Maseterata. Leha ho le jwalo re ka kgetha ho nka kgato kgahlanong le wena lekgotleng lefe kapa lefe le nang le matla a boahlodi.

11.DITEFISO TSA TSAMAISO TSA DIKOLOTO TSE SALETSENG MORAO LE DITJEO TSA HO FUMANA TJHELETE ENA

11.1 Haeba o saletse morao ditefellong ka diinstolemente tsa hao tsa kgwedi le kgwedi mme haeba CAPFIN e nka mehato ya ho phethisa tumellano ho latela Molao, o tla ikarabella bakeng sa ditefello tsohle tsa tsamaiso le ditjeo tsa pokeletso ya dikoloto tse baketsweng CAPFIN kapa makalana a yona a thontsweng, ho kenyeletswa dikhomishene tsa pokeletso, ditjeo tsa ramolao le ditjeo dife kapa dife tse ding tse amohelehang tse baketsweng CAPFIN kapa ejente ya yona ya dipolokelo e thontsweng, ho phethiseng tumellano ena (jwalo ka mehala le mangolo a rometsweng ho wena, ka ho ipapisa le dipehelo tsa Molao.

11.2 CAPFIN, kapa babokeletsi ba dikoloto ba thontsweng ke yona, e ke ke bokeletsa ditjhelete dife kapa dife bakeng sa ditjeo tse tlotseng ditjeo tse dumeletsweng ho latela Molao, Molao wa Makgotla a Maseterata wa Nmr. 32 wa 1944, Molao wa Makgotla a Phahameng Nmr. 59 wa 1959 kapa Molao wa Babokeletsi ba Dikoloto Nmr. wa 114 wa 1998.

12. DIATERESE

12.1 O aterese jwalo ka ha e boletswe tumellanong ya kadimo hore ke aterese eo o amohelang thomello ya ditokomane tsa molao ho yona le ditsebiso.

12.2 Haeba o na le phetoho ya aterese, o ikarabella bakeng sa ho tsebisa CAPFIN ka aterese e ntjha ka mongolo kapa kapa ka mohala
kapele ka moo ho ka kgonehang.

12.3 Aterese e kgethilweng ya CAPFlN le dintlha tsa boikopanyo bakegn sa merero yohle tlasa tumellano ena di ka tsela e latelang, e leng: nomoro ya mohala 087 35’4 0000 kapa romela SMS e reng ‘CASH’ ho 43679, aterese ya poso PO Box 6507, Parow East, 750\ le aterese ya sebaka ho 7 lndustrie Street, Kuils River, 7580.

13. SETIFIKEITI

Setifikeiti se saennweng ke mookamedi wa CAPFIN (ya sa hlokeng ho paka ho thonngwa ha hae), e tla ba bopaki bo lekaneng ba balanse e saletseng tlasa kadimo le dipehelo dife kapa dife tse ding tsa kadimo, ntle le haeba bopaki bo supa ka tsela e fapaneng.

14. TSHIELANO YA MOLAO

CAPFIN e na le tokelo, ka nako efe kapa efe le ntle le tsebiso ho wena, ho sielana ka molao efe kapa efe kapa kaofela ditokelo tsa yona tsa molao ho motho wa boraro ya
kgethilweng ke CAPFIN. Ka ho amohela tumellano ena, o dumela mona ka tsela e ke keng ya hlakolwa le e se nang pehelo tshielano e jwalo.

15. TUMELLANO E FELETSENG

Dipehelo tsa tumellano ena ke tumellano phethahetse mme e feletseng ya tumellano e dipakeng tsa hao le CAPFIN mme ha ho ditlhoko le dipehelo dife kapa dife tse sa
buuwang kapa tse nkuwang di boletswe, ntle le ha di hlomathisitswe ka tumellano le ho latela 1.4 ka hodimo mona.

16. KGETHO YA TSA MEBARAKA

Ha o etsa kopo bakeng sa kadimo e tswang ho CAPFIN, o na le tokelo ya ho kopa hore o se kenyeletswe ho efe kapa efe ya tse latelang:

16.1 Matsholo a kgothaletso ya dithekisetso ka ho letsetswa ka founu a ka etswang ke kapa lebitsong la CAPFIN;

16.2 Manane a dithekisetso le a bareki a rekiswang kapa ho qhalakanngwa ke CAPFIN, ntle le moo ho hlokehang ka molao;

16.3 dikgasanyo dife kapa dife tsa bongata tsa melaetsa ya imeile kapa sms. O ka nna wa kotjwa ho sebedisa tokelo ena nakong ya tshebetso ya kopo. Dikgetho tseo o di kgethang di tla hlaha tlhophisong ya tefo e hoketsweng tumellanong ena. O na le tokeloya ho ikopanya le CAPFIN ka nako efe kapa efe mme o kope hore dikgetho tse kgethilweng ke wena di hlomathiswe.

17. TUMELO YA TLHAHISOLESDING YA MOTHO

17.1 O dumela ho:

17.1.1 Ho sebetswa ha tlhahsioleseding ya hao ya motho (“PI”) ke sehlopha sa dikhampani sa Capfin, Pepkor , dikhampani tse sehlopheng sa dikhampani sa Pepkor le diopareitara dife kapa dife tsa bona. balekane ba tsa kgwebo, diejente le bakonteraka ba banyane (ba ka nnang ba ba kantle ho Afrika Borwa) ka pehelo ya hore ba tla boloka tlhahisoleseding e jwalo sephiring;

17.7.2 Ho bokeletswa ha tlhahisoleseding ya motho ya hao ho tswa mehloding efe kapa efe e meng ho tlatsetsa ho tlhahisoleseding ya motho eo CAPFIN e nang le yona mabapi le wena;

17.1.3 Sehlopha sa dikhampani sa Capfin, Pepkor , sehlopha sa dikhampani tsa Pepkor le balekane ba kgwebo ba sebedisang tlhahisoleseding ya motho ya hao le ho hokahana le wena mabapi le dihlahiswa, ditshebeletso, dipatlisiso le dithekisetso tse kgethehileng tse ka nnang tsa o kgahla kapa wa ba le thahasello ho tsona (tsa dithekisetso).

17.2 Haeba o kgetha ho se kenyeletswe matsholong a dithekisetso ka kotloloho, o tlameha ho tsebisa

CAPFIN ka mongolo kapa o ngodise ho thibela rejistareng e loklelang eo CAPFIN e tlangwang ka molao ho e ananela. CAPFIN e ke ke ya o lefisa tefiso hore ho lokiswe kopo ena disistiming tsa yona. CAPFIN e tla phethahatsa diphetoho dife kapa dife tse kopilweng ke wena kapele ka moo ho ka kgonehang ka tsela e amohelehang.

18. DIPOTSO TSA TSA MEKITLANE LE HO TLALEHWA

18.1 Ho dumela hore CAPFIN e tshware patlisiso ya tsa mekitlane e mabapi le wena le ho netefatsa dintlha tsa hao ho biro efe kapa
efe ya dikoloto, mofani wa mekitlane kapa motho wa boraro le ho fana ka tlhahisoleseding ya motho ya hao e kenyeletsang mokgwa oo o tshwereng akhaonto
ya hao ka oona ho:

a) ditshebe tsa taolo ya kotsi ya mekitlane (ho kenyeletswa biro ya dikoloto); le/kapa

b) makalana a thibelo ya botlokotsebe.

18.2 CAPFIN e ka nna ya fetisetsa le ho arolelana tlhahisoleseding ya motho le tlhahisoleseding e mabapi le kopo ya hao ya kadimo, ho fediswa le ho se ikamahanye le ditlhoko le
dipehelo tsena ho dibiro tsa mekitlane tse latelang:

19. DITOKELO TSA HAO

19.1 Ho latela NCA o na le tokelo ya:

a) ho ikopanya le biro ya mekitlane;

b) hore rekoto ya hao ya mekitlane e senolwe;

c) ho lokisa tlhahisoleseding e sa nepahalang e thathamisitsweng ho biro ya mekitlane:

d) ho rarolla tletlebo ka tsela ya tharollo ya dikgohlano e fapaneng kapa ho hlahlela tletlebo ho NCR kapa ho etsa kopo ho Lekgotla la Naha la Bareki (“Lekgotla”);

e) ho etsa kopo ho moeletsi wa dikoloto hore o phatlalatswe jwalo ka motho ya imetsweng ke dikoloto ho latela NCA le hore boikarabello ba hao bo hlophiswe botjha.

19.2 Dintlha tsa boikopanyo tsa NCR le Lekgotla di ka tsela e latelang:

NCR
T: 0860 627 627
F: 011 805 4905
E-mail: complaints@ncr.org.za
Website: www.ncr.org.za

National Consumer Tribunal
T: 012 683 8140
F: 012 683 5693
Website: www.thenct.org.za


BOIKANO LE TUMELLO KE MOKOPI

Nna, mokopi ke ikana le ho dumela hore:

Tlhahisoleseding eo ke faneng ka yona bakeng sa merero ya ho phethela tumellano ena ke nnete mme e nepahetse;

Haeba ke sa etsa mokitlane o mong hape ho fapana le o se ntse o le teng ka nako eo ke etsang kopo ya mokitlane ona;

CAPFIN e ka eketsa ditjhelete tse saletseng, tse mabapi le dikadimo tsa pele tse

sa lefuwang balanseng ya kadimo yaka e ntjha mme ke lekalekanya ditefo tsa ka tsa kgwedi le kgwedi kadimong yaka e ntjha ho latela balanse yaka e ntjha ya kadimo;

Moo diinstolemente di hutsweng ho tswa akhaontong yaka ya banka, ha ke a lokela ho kwala akhaonto yaka ya banka ntle le haeba ke tsebisitse CAPFIN ka phetoho eo mme CAPFIN e e dumetse mme ke tla etsa bonnete ba hore moputso wa ka o lefuwa akhaontong e boletsweng ho fihlela kadimo yohlwe (mmoho le ditefiso tsa tsamaiso le tswala) di lefuwe;

Tsebiso ho latela Karolo ya 72 (I) ya Molao wa Naha wa Mekitlana e ka fanwa ho nna ka tsela ya SMS;

Ke tla ikopanya le CAPFIN ka seqo ho fumana khoteishene ya tefo e feletseng haeba ke batla ho lefa kadimo ya ka ka botlalo pele nako ya yona e fihla pheletsong. Ke ananela hore motho wa boraro ha a lokela ho lefa kadimo yaka lebitsong laka;

Ka ho amohela tumellano ena ke fa CAPFIN tumello ya:

• Ho ikopanya le mang kapa mang ho hlahloba hore tlhahisoleseding eo ke faneng ka yona bakeng sa merero ya ho phethela tumellano ena e npahetse;

• Ho fumana dintlha ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe mabapi le boemo baka ba tsa ditjhelete le dintlha tsa banka, ho kenyeletswa rekoto yaka ya tsa mekitlane le nalane ya ditefello;

• Ho fana ka tlhahisioleseding e mabapi le kadimo ena ho motho ofe kapa ofe. ho kenyeletswa biro ya dikoloto kapa Rejistara ya Dikadimo ya Naha;

• Ho hlahisa ho batho ba boraro rekoto yaka ya tsa mekitlane le nalane ya ditefello; Ho senola tlhahisoleseding ya motho yaka maemong a latelang:

• moo CAPFIN e tlamehang ka molao ho etsa jwalo:

• moo ho leng molemong wa setjhaba ho senola tlhahisoleseding ya motho ya a;

• moo boitlhahiso ho etswang lebitsong laka kapa ka tumelo ya ka ya mongolo.