IMIBUZO EJWAYELEKILE

IMIBUZI YOKUFAKA ISICELO SEMALIMBOLEKO KWA-CAPFIN

1. YINI ENGIYIDINGAYO UKUZE NGIFAKE ISICELO SEMALIMBOLEKO KWA-CAPFIN?

 • I-ID yaseNingizimu Afrika esebenzayo
 • Ama-payslip amathathu akamuva noma izitatimende zasebhange zakamuva ezi-3
 • Ama-payslip amathathu akamuva noma izitatimende zasebhange zakamuva ezi-3
 • Ube nenombolo kamakhalekhukhwini esebenzayo
 • I-akhawunti yasebhange laseNingizimu Afrika esebenzayo
 • Kube uneminyaka eyi-18 noma ngaphezulu

2. YIMAPHI AMADOKHUMENTI ENGIWADINGAYO UKUZE NGIFAKE ISICELO SEMALIMBOLEKO E-CAPFIN?

I-ID yaseNingizimu Afrika esebenzayo, kanye noma ama-payslip amathathu akamuva noma izitatimende zasebhange zakamuva ezi-3.

3. NGINGAFAKA KUPHI ISICELO SEMALIMBOLEKO YAKWA-CAPFIN?

Ungafaka isicelo semalimboleko yakwa-Capfin ku-inthanethi, nge-SMS noma ngokuvakashela kunoma yisiphi isitolo sakwa-PEP noma kwa-Ackermans kulo lonke leli.

4. NGISIFAKA KANJANI ISICELO SEMALIMBOLEKO YAKWA-CAPFIN NGISEBENZISA IWEBHUSAYITHI YAKHONA?

Vele ukhethe inkinobho ethi Apply Now bese ulandela imiyalelo ezolandela elula.

5. INGABE LE NQUBO YAKWA-CAPFIN YOKWENZA ISICELO SEMALIMBOLEKO IPHEPHILE?

Yebo. Uzodinga ukwenza iphrofayela ezofinyeleleka kuphela kusetshenziswa inombolo yakho ye-ID yaseNingizimu Afrika kanye nePhini Yakanye Yekhethelo (OTP) ezothunyelwa ngqo kunombolo yakho kamakhalekhukhwini oyibhalisile.

6. NGIYENZILE IPHROFAYELA KUWEBHUSAYITHI YAKWA-CAPFIN. NGISENZA KANJANI ISICELO SEMALIMBOLEKO?

Konke okudingayo ukungena kuphrofayela yakho usebenzisa inombolo yakho ye-ID yaseNingizimu Afrika, sizobe sesithumela iPhini Yakanye Yekhethelo ngqo enombolwnei kamakhalekhukhwini (OTP) ezobe isithunyelwa ngqo kumakhalekhukhwini wakho obhalisiwe, bese, uvele ulandele imiyalelo.

7. ISICELO SAMI SEMALIMBOLEKO SENQATSHWA, KUFANELE NGILINDE ISIKHATHI ESINGAKANANI NGAPHAMBI KOKUPHINDA NGIZAME UKUFAKA ISICELO SEMALIMBOLEKO YAKWA-CAPFIN FUTHI?

Ungaphinda ufake isicelo semalimboleko yakwa-Capfin emva kwezinsuku ezingama-30.

8. NGIBONA KANJANI INANI LEMALIMBOLEKO ENGINGAKWAZI UKUYIBOLEKWA?

Uzolungiselelwa ibhukwana lemalimboleko elizokuchazela ngesamba semalimboleko ofaneleke ukusithola kodwa lokhu kuncike ekuphothulweni kokuhlola ukuthi uyakwazi na ukufinyelela lesi samba. Isamba semalimboleko singashintsha kuncike ekuhlolweni komlando wakho wokukweleta okwenziwa lapho isicelo sakho sesiphothuliwe salethwa kithina.

9. YIMALINI ENGINGAYIFAKELA ISICELO?

Sihlinzeka ngezimalimboleko efifinyelela ezi-R50 000, kuncike emphumeleni wokuhlolwa kwamandla okufinyelela kwakho nokuye kubuke izinto ezifana nomholo wakho nezindleko, iphrofayela yakho yokukweleta kanjano nendlela okhokha ngayo.

10. NGIZOLINDA ISIKHATHI ESINGAKANANI NGAPHAMBI KOKUNIKEZWA IMALI?

Imalimboleko yakho uzoyinikezwa esikhathini samahora omsebenzi angama-48 emva kokuvunywa kwesicelo sakho ibe isifakwa ku-akhawunti yakho yasebhange oyiqokile.

11. NGINGALETHA KANJANI AMADOKHUMENTI AMI?

 • Ungaloda amadokhumenti zisuka nje khona lapha, ngokukhetha ithebhu yokulodwa kuwebhusayithi.
 • Sikena amadokhumenti akho kunoma yisiphi isitolo sakwa-PEP noma sakwa-Ackermans kulo lonke leli.
 • Thumela amadokhumenti akho nge-imeyli lapha: docs@capfinmail.co.za kanye nenombolo yakho ye-ID yaseNingizimu Afrika kulayini wesihloko emva kokufaka isicelo.
 • Thumela amadokhumenti akho ngefeksi lapha 0866880000 nenombolo yakho ye-ID yaseNingizimu Afrika ibhalwe njengereferensi emva kokufaka isicelo.
 • Ngemvume yakho, singasiza ukuthola amadokhumenti akho ngaphandle kwenkokhelo eyengeziwe kuwena uma ubhanga no-ABSA, Standard Bank noma no-Nedbank.

IMIBUZO NGOMAKHALEKHUKHWINI

12. ANGITHOLANGA IPHINI YAKANYE YEKHETHELO (OTP) KUMAKHALEKHUKHWINI WAMI? UNGANGITSHELA UKUTHI ITHINI IPHINI YAMI?

Ukuze uphephe, izinombolo zePHINI ziyimfihlo ngokuphelele. Chofoza lapho kuthi 'Resend OTP link' ukuze uthole iPhini Yakho Yakanye Yekhethelo (OTP) emizuzwini eyi-15, ezothunyelwa kumakhalekhukhwini wakho ngqo enombolweni kamakhalekhukhwini owubhalise njengowakho.

13. NGIFUNA UKUSHINTSHA INOMBOLO KAMAKHALEKHUKHWINI WAMI.

Ukuze ushintshe imininingwane yakho, uyacelwa uthintane nomunye wabeluleki bakusize lapha 087 354 0000.

14. ANGIPHETHE UMAKHALEKHUKHWINI WAMI FUTHI ANGIKWAZI UKUNGENA KUPHROFAYELA YAMI KUWEBHUSAYITHI YAKWA-CAPFIN.

IPhini Yakanye Yekhethelo (OTP) ithunyelelwa enombolweni kamakhalekhukhwini osinikeze yona ngenkathi ubhalisa. Cela iPhini Yakanye Yekhethelo (OTP) bese ulandela imiyalelo yethu elula.

IZINKOKHELO

15. INGABE UKUNGAKHOKHI KWAMI KUZOTHIKAMEZA IREKHODI LAMI LOKUKHOKHA?

Ukungakhokhi kuzoba nomthelela omubio egameni lakho.

16. ANGIKWAZI UKUKHOKHA ISITOLIMENDE SAMI, NGINGAKWAZI UKUHLELA ENYE INDLELA YOKUKHOKHA?

Yebo, sicela uthinte aboPhiko lwakwa-Capfin Lokuqoqwa Kwezikweletu lapha 087 285 1234 ukuze wenze ezinye izindlela zokukhokha.

17. INGABE ISIKHATHI SOKUKHOKHA ISIKWELETU SAMI SIZONCIPHA UMA NGIKHOKHA NGAPHEZU KWEZITOLIMENDE EZINQUNYIWE?

Yebo, isikhathi sakho sokukhokha imalimboleko yakho sizoncipha uma wenza izinkokhelo ezengeziwe, kuncike enanini olikhokhile nesikhathi esinqunyelwe imalimboleko.

18. NGINGALUSHINTSHA KANJANI USUKU LOKUBANJWA KWE-DEBIT ORDER YAMI NOMA IMINININGWANE YE-AKHAWUNTI YAMI YASEBHANGE?

Ungashintsha usuku lwakho lokuhola okubanjwa ngalo i-debit order noma imininingwane ye-akhawunti yasebhange ngendlela eyodwa kwezintathu:
 • Ngena kuphrofayela yakho ku-inthanethi, khetha i khasi elithi Active Loans, yehla uye ezansi bese ukhetha ilinki yokushintsha imininingwane yakho yokukhokha. Khetha ibhange lakho oliqokile bese ufaka inombolo ye-akhawunti kanye/noma usuku olusha lokuhola; noma
 • Ngena kuphrofayela yakho ku-inthanethi, khetha i thebu ethi My Details. Yehla uye ezansi bese uchofoza ilinki yokushintsha imininingwane yakho yokukhokha. Khetha ibhange lakho oliqokile bese ufaka inombolo ye-akhawunti kanye/noma usuku olusha lokuhola; noma
 • Ungashayela ucingo isikhungo sezokuxhumana sase-Capfin kule nombolo 087 354 0000 bese ucela ukushintsha imininingwane yakho.
 • Sicela uqaphele ukuthi ibhange lakho lingadinga ukuthi wamukele umlayezo Wokuqinisekisa we-DebiCheck uma ukhetha ukushintsha usuku lwakho okubanjwa ngalo i-debit order noma imininingwane ye-akhawunti yasebhange.

IMIBUZO MAYELANA NOKUQEDWA KWESIKWELETU

19. NGIYIVALA KANJANI I-AKHAWUNTI YAMI YASE-CAPFIN?

Ungashayela isikhungo sethu sezokuxhumana nabakwa-Capfin lapha 087 354 0000 noma usebenzise i-USSD kethi-*134*6454# ukuze uthole ikhotheshini yakho yokuvala i-akhawunti. Ungabe-ke sewukhokha ngalezi zindlela ezilandelayo ngaphambi kokuphelelwa kwale khotheshini:

 • Wenze idiphozithi
 • I-EFT
 • Khokha nge-Pay@ kunoma yisiphi Isitolo sakwa-PEP

20. IHLALA ISIKHATHI ISEBENZA ESINGAKANANI IKHOTHESHINI YOKUVALA ISIKWELETU?

Ikhotheshini yokuvala isikweletu oyihlinzekwe ngabakwa-Capfin isebenza izinsuku eziyisikhombisa zomsebenzi kusukela ngosuku oyicele ngalo, bese ibhalansi kudingeke ibe seyikhokhiwe ngokugcwele ngaphambi kokuba kube yileso sikhathi.

21. KUNGANI IKHOTHESHINI YOKUVALWA KWESIKWELETU IHLUKILE KUNEBHALANSI YAMI?

Ikhotheshini yakho ibandakanya ibhalansi yakho yemalimboleko engekakhokhwa, kanjalo nayo yonke inzalo nezinkokhelo obekuzobalwa nobekungakafakwa ku-akhawunti yakho.

UMHLOMULO WAMAHHALA WOKUDLULA EMHLABENI

22. YINI UMHLOMULO WAMAHHALA WOKUDLULA EMHLABENI?

Umhlomulo Wamahhala Wakwa-Capfin Wokudlula Emhlabeni ungumhlomulo wangaphakathi onikezwa amakhasimende akwa-Capfin ube yindlela yokusula ibhalansi esasilele uma kwenzeka ikhasimende lethu lidlula emhlabeni. Umhlomulo awukwazi ukudluliseka uye komunye umuntu.

23. UMHLOMULO WAMAHHALA WOKUDLULA EMHLABENI UBANDAKANYANI?

Umhlomulo WAMAHHALA Wokudlula Emhlabeni ngamafuphi nje uchaza ukuthi uma kwenzeka udlula emhlabeni, u-Capfin uzosesula isikweletu sakho semalimboleko esisasele.

24. NGIYADINGA UKUWUKHOKHELA UMHLOMULO WAMAHHALA WOKUDLULA EMHLABENI?

Cha, awudingi ukuwukhokhela njengoba umhlomulo UMAHHALA kuwo wonke amakhasimende akwa-Capfin.

25. NGIYOFANELEKA UMHLOMULO WAMAHHALA WOKUDLULA EMHLABENI?

Yebo, ufanelekile noma ngabe uyikhasimende lakwa-Capfin elisha noma elidala.

26. ILUNGU LOMNDENI WAMI / UMABI WAMAFA OQOKIWE UZOFAKA KANJANI ISICELO SOMHLOMULO WAMAHHALA WOKUDLULA EMHLABENI?

Umuntu ofaka isicelo somhlomulo wekhasimende eselidlulile emhlabeni kuzodingeka athumele amadokhumenti alandelayo nge-imeyli lapha info@capfin.co.za noma legal@capfin.co.za:

 • Ikhophi ye-ID Yomufi Obene-akhawunti yakwa-Capfin
 • Ikhophi Yesitifiketi Sokudlula emhlabeni esicacile
 • Ikhophi ecacile, ye-Masters Letters of Executorship (uma ikhona)
 • Uma amadokhumenyti eselethiwe, u-Capfin uzozibhekela ngokwakhe ukuthi ngempela umufi usedlulile emhlabeni.
 • Sicela uqaphele ukuthi kungenzeka kube nokubambezeleka ngenxa yokuthi sisebenzisana nenye ingxenye yesithathu.

27. YIMALINI ESULWAYO KULO MHLOMULO WAMAHHALA WOKUDLULA EMHLABENI?

U-Capfin usula yonke ibhalansi esasele ku-akhawunti yakho.

28. INGABE AMADOKHUMENTI AMI EMALIMBOLEKO ATHOLAKALA NGAZIPHI EZINYE IZILIMI?

Uma ucelile unganikezwa amadokhumenti akho emalimboleko ngesiBhunu, iSeistho, isiZulu nesiXhosa. Imigomo nemibandela iphinde itholakale ngalezi zilimi kuwebhusayithi yethu.

29. NGIWACELA KANJANI AMADOKHUMENTI EMALIMBOLEKO YAMI NGOLUNYE ULIMI?

Ngokushayela isikhungo sokuxhumana nathi lapha 0873540000 noma uthumele isicelo sakho kuphiko lwezomthetho lapha legal@capfin.co.za

IKHAVA YOMNGCWABO

30. INGABE ISEBENZA KANJANI IKHAVA YOMNGCWABO?

Kusukela ngesikhathi esiphakathi komhlaka 15 Septhemba 2017 nomhlaka 6 kuJuni 2018 amakhasimende akwa-Capfin afaka izicelo zemalimboleko, afaneleka ukuthola Ikhava Yomgcwabo YAMAHHALA ebiza R5000 kwabashone ngokwemvelo kanye nebiza R10 000 kwabashone ngengozi. Ikhava Yomgcwabo, ikhava wena njengomnikazi we-akhawunti yakwa-Capfin, inqobo uma i-akhawunti yakho ihlala isebenza, ime kahle futhi nangokubuka imigomo nemibandela Yekhava Yomngcwabo.

31. KUNGANI U-CAPFIN ENGASAHLINZEKI NGEKHAVA YOMNGCWABO YAMAHHALA KULE MIKHIQIZO YABO YEZIMALIMBOLEKO.

Ikhava Yomgcwabo Yakwa-Capfin YAMAHHALA esekwe ngabakwa-Abacus Life Limited, kwakungumkhiqizo wokukhangisa wesikhashana futhi manje leyo phromoshini seyaphela kusukela ngomhlaka 6 Juni 2018.

32. NGISAZOBA NAYO IKHAVA YOMNGCWABO YAMAHHALA KULE MALIMBOLEKO YAMI ENGINAYO MANJE?

Ikhava yakho Yomngcwabo isazohlala ikhona kuze kube yilapho i-akhawunti yakho yemalimboleko isiqediwe ukukhokhelwa, uma ufaka isicelo semalimboleko eyi-top-up noma lapho kufika isicelo sokukhokhelwa komhlomulo wekhava yomngcwabo kwa-Abacus Life Limited.

33. UFAKA KANJANI ISICELO SAKHO SEKHAVA YOMNGCWABO KWABAKWA-ABACUS LIFE LIMITED?

Kulezo zimali mboleko ezaqalwa ngesikhathi sephromoshini phakathi komhlaka 15 Septhemba 2017 kuya kumhlaka 6 Juni 2018, umhlomuli wakho omqokile kufanele alandele inqubo elandelayo:

Izicelo kufanele zilethwe kwabakwa-Abacus Life ngokushayela Isikhungo Sabo Sezingcingo lapha 0800 777 444 esikhathini sezinyanga eziyisi-6 kudlule umnikazi we-akhawunti yakwa-Capfin.

Izicelo kumele zihambe nala madokhumenti alandelayo:

 • Ikhophi yomnikazi we-akhawunti yakwa-Capfin yesitifiketi sokudlula emhlabeni esisemthethweni negxivizwe njengesiqiniseko
 • Ikhophi yomnikazi we-akhawunti yakwa-Capfin kamazisi ecacile, negxivizwe njengesiqiniseko
 • Ikhophi yomhlomuli oqokiwe kamazisi ecacile, negxivizwe njengesiqiniseko
 • Umbiko wamaphoyisa uma kube ukudlula emhlabeni ngengozi
 • Ikhophi yomhlomuli oqokiwe yesitatimende sasebhange yokukhokhelwa Kwekhava Yomngcwabo
 • Noma yimaphi amadokhumentii angacelwa abakwa-Abacus Life Limited

34. UBANI OTHOLA IMALI YEKHAVA YOMNGCWABO?

Umhlomuli oqokiwe uyena ozothola imali ekhokhelwa Ikhava Yomngcwabo kuphela uma kudlula emhlabeni umnikazi we-akhawunti yakwa-Capfin, kodwa kuphela uma isicelo sivunyiwe.

35. YINI UMHLOMULI?

Ikhasimende lakwa-Capfin lizoqoka umuntu (ilungu lomndeni / umngani) ukuba abe umhlomuli ozoxhunyaniswa Nekhava yalo Yomngcwabo. Lo muntu uyena okhokhelwa Ikhava Yomngcwabo uma kwenzeka ikhasimende lakwa-Capfin lidlula emhlabeni futhi uma nje wonke amadokhumenti adingekayo eselethiwe kwa-Abacus Life Limited ngesikhathi futhi inqobo uma i-akhawunti yemalimboleko beyisasebenza futhi ikhokhelwa ngendlela ngesikhathi sokudlula emhlabeni kwekhasimende.

36. INGABE UMHLOMULI WAMI UNESIKHATHI ESINGAKANANI NGAPHAMBI KOKUBA AFAKE ISICELO?

Umhlomuli oqokwe yikhasimende unesikhathi eziyisi-6 kusukela ngosuku lokudlula emhlabeni komnikazi we-akhawunti yakwa-Capfin ukuba afake isicelo. Emva kwezinyanga eziyisi-6 Ikhava Yomngcwabo iyobe ingasatholakali.

37. INGABE UMHLOMULO WAMI WAMANJE UNGANQANYULWA UMA NGISHINTSHA UMHLOMULI?

Cha, uvunyelwe ukushintsha imininingwane yomhlomuli ngokuhambisana nemigomo nemibandela Yekhava Yomngcwabo.

38. INGABE ABAKWA-CAPFIN BAYAKWAZI UKUSHAYELA ABAKWA-ABACUS ESIKHUNDLENI SAMI BANGISHINTSHELE IMINININGWANE YOMHLOMULI?

Cha, wena njengekhasimende lakwa-Capfin uzoba nesibopho sokushintsha imininingwane yomhlomuli wakho. Kuzodingeka uthinte abakwa-Abacus Life Limited lapha 0800 777 444 ukuze wenze amalungiselelo afanele.

39. INGABE UKUZIBULALA NAKHO KUKHAVIWE?

Cha, ukuzibulala kona akukhaviwe.

40. UKUZE UTHOLE IMICIKILISHO YEKHAVA YOMNGCWABO SICELA UTHINTE?

Thinta abakwa-Abacus Life Limitef lapha 0800 777 444 noma ngefeksi lapha 011 211 1090

41. NGINGAYIGCINA IKHAVA YOMNGCWABO UMA NGIZIKHOKHELA MINA NGOKWAMI?

Cha, ungakwazi, kodwa, thintana nabakwa-Abacus Life Limited lapha 0800 777 444 uzithathele umasingcwabisane oseceleni ongahlobene ne-akhawunti yakho yakwa-Capfin.